Kategoria B

 

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t,
   z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w poprzednim akapicie,
   oraz z przyczepy lekkiej,
  • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w akapicie pierwszym,
   oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM*,
  • Ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu
   i przyczepy lekkiej.

Wymagany wiek (dla rozpoczęcia kursu) – 17 lat i 9 miesięcy

Szkolenie obejmuje:

   • 30 godzin zajęć teoretycznych – (podstawy kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązki i prawa kierującego pojazdem)
    Nie dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy kat. B1
   • 30 godzin zajęć praktycznych – (zajęcia na placu manewrowym, ruch miejski oraz ruch poza obszarem zabudowanym)

Nauka jazdy jest prowadzona pojazdem: Toyota Yaris.

Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom,
a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia 60 minutom.

*) prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim